$image->title
 
Organisatie

Organisatie

Peuterspeelzaal it Kikkertfiskje is een onderdeel van de Stichting Kinderopvang Friesland. Dit is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang, namelijk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, vakantieopvang, gastouderopvang, kleinschalige kinderopvang, flexibele kinderopvang en peuteropvang. De Stichting is op 21 maart 1991 ontstaan uit de Stichting Gastouderproject Harlingen-Franeker en omgeving. De Stichting biedt verschillende soorten kinderopvang in vele gemeenten in Friesland aan.

De leidsters

Peuterspeelzaal it Kikkertfiskje wordt geleid door Annie Bouma en zij is ook de eindverantwoordelijke. Een groep bestaat uit maximaal 14 kinderen en heeft eigen juffen. Een peuter kan pas lekker spelen als hij zich op zijn gemak voelt en een juf met wie het kind zich vertrouwd voelt helpt daarbij.

Ouderraad

De belangen van de peuterspeelzaal worden behartigd door een ouderraad en bestaat uit mensen die de peuterspeelzaal een warm hart toedragen en die zelf kinderen op de peuterspeelzaal hebben.

De ouderraad bestaat uit tenminste 2 personen en heeft de volgende taken:

  • een meedenkende en uitvoerende taak  t.a.v. de accommodatie, het buitenterrein, de inventaris, activiteiten, jaarfeesten;
  • een ondersteunende taak t.a.v. de leidsters op het gebied van informatievoorziening aan de ouders,  administratieve taken, organisatie van ouderavonden;
  • een signalerende en adviserende taak t.a.v. belangenbehartiging van de ouders en peuters op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiëne;
  • een stimulerende taak t.a.v. de ouderbetrokkenheid en het positief onder de aandacht brengen van het peuterspeelzaalwerk in de directe omgeving;
  • de taak zich te (laten) informeren over het pedagogisch beleid van Kinderopvang Friesland, Reglement Oudercommissie, Klachtenregeling Oudercommissie, Centrale Oudercommissie en over zaken als veiligheid, gezondheid en welzijn op de peuterspeelzaal voor zover dit de peuters en / of de ouders aangaat.

GGD-rapport

Het GGD-rapport kunt u inkijken via de site: www.kinderopvangfriesland.nl/peuteropvang/locaties

Zorgkinderen


De speelzaal kan functioneren als een licht therapeutisch milieu ten aanzien van licht gehandicapte kinderen. Als criterium geldt dat deze kinderen slechts kunnen worden opgenomen wanneer de groep dit “ aan kan”.

Samenwerking met andere instellingen

Het peuterspeelzaalwerk ontwikkelt zich tot een voorziening welke steeds meer contacten legt met organisaties die zich richten op kinderen van 0 – 6 jaar. Ook Stichting Kinderopvang Friesland participeert binnen gemeentelijke netwerken zoals het basisonderwijs, het consultatiebureau en gemeentelijke overlegorganen.

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF)

Onze peuterspeelzaal is onderdeel van Skf.
De personele, financiële en administratieve zaken komen ten laste van SKF en heeft SKF gecentraliseerd. Ze worden voor alle aangesloten peuterspeelzalen op een zelfde wijze uitgevoerd.