$image->title
 
Informatie

Hoofdstukken:

- Openingstijden

- Dagindeling

- Kosten

- Leeftijd

- Eerste dag


- VVE Project


- Taalbeleid


- Ziek


- Van peuter tot kleuter

- Overige praktische zakenOpeningstijden

Er zijn 2 groepen, met twee dagdelen:

Groep 1:

Maandag      08.30-12.00

Donderdag   08.30-12.00

Groep 2:

Dinsdag        08.30-12.00

Vrijdag          08.30-12.00

Het is mogelijk om een derde dagdeel te bezoeken. Graag tijdig aangeven bij het centraal buro ivm. de planning van de groep.

Dagindeling

Een morgen op de peuterspeelzaal…..

Ieder kind wordt zoveel mogelijk welkom geheten. Soms wordt er met de ouder nog een spelletje gedaan of met de leidster iets besproken en daarna wordt mama / papa uitgezwaaid.

De kinderen mogen vrij spelen en kunnen hierbij kiezen uit: rijdend materiaal, glijbaan, klimhuis, puzzels, constructiemateriaal, poppenhoek, boekjes lezen, in de computerhoek enz. Als de kinderen een poos gespeeld hebben, gaan we samen opruimen.

Soms doen we nog een spelletje in de kring.

Dan is het tijd voor het fruit eten: het rustpunt in de morgen.

We zitten in de kring of om de tafel en tijdens het fruit eten ontstaan er vaak gesprekjes en zo wordt het een gezellig gebeuren. Vaak wordt er een verhaaltje verteld als nog niet alle kinderen het fruit op hebben.

Na het fruit eten doen we meestal een gezamenlijke activiteit zoals b.v. het maken van een knutselwerkje, kleuren of spelen met klei. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld met de fietsjes, tractors, klimhuis, ballen en zandbak. Na het buitenspelen gaan we weer samen opruimen.

Als het tijd is om naar huis te gaan zingen we nog een paar liedjes en nemen afscheid van elkaar. De ouders staan dan al te wachten om hun kind weer mee naar huis te nemen.

Het voordeel van een vaste dagindeling is, dat dit het kind een veilig gevoel geeft. Het weet op deze manier precies wat er gaat gebeuren.

Kosten

De maandelijkse ouderbijdrage is inkomenafhankelijk. Op www.kinderopvangfriesland.nl/peuteropvang/tarieven kunt u eenvoudig zien wat de bijdrage voor uw specifieke situatie is.
De ouderbijdrage is iedere maand dezelfde, ook als uw kind b.v. door ziekte of vakantie de peuterspeelzaal niet bezoekt. Ook in de zomermaanden, wanneer de peuterspeelzaal vanwege vakantie is gesloten, dient de ouderbijdrage te worden betaald.

De ouderbijdrage wordt betaald vanaf het eerste bezoek t/m het laatste bezoek.

Leeftijd

Een peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar.

Peuters komen vaak 2 á 3 keer per week op de peuterzaal. Het is ook mogelijk om uw peuter 1 dagdeel per week te laten komen. 


Eerste dag

Het is voor veel peuters een grote stap om voor het eerst naar de peuterspeelzaal te gaan. In veel gevallen heeft een kind tijd nodig om de nieuwe indrukken te verwerken en te wennen.

Verwacht u dat hij / zij veel moeite zal hebben om te wennen, geef hem / haar dan de eerste keren iets mee dat aan thuis herinnert, b.v. een favoriete knuffel.

Halverwege de ochtend wordt er in de kring gedronken en fruit gegeten. Wilt u geschild en in stukjes gesneden fruit en een beker drinken meegeven en de beker, het fruitbakje en de tas voorzien van naam?

Mocht uw kind na uw afscheid verdrietig zijn, dan kunt u er van op aan dat de leidster hem / haar meteen na uw vertrek extra aandacht zal geven. De meeste kinderen weten na een paar keer dat u hen echt weer op komt halen en gaan dan ook lekker spelen. Is uw kind om wat voor reden dan ook ontroostbaar, dan zal de leidster u bellen.


VVE project

Wat houdt het VVE project in?

VVE (Voor - en Vroegschoolse Educatie) richt zich op bestrijding van mogelijke taalachterstand bij peuters en kleuters. De VVE regeling is ontstaan vanuit het gegeven dat scholen steeds vaker worden geconfronteerd met kinderen die bij entree van de basisschool een taalachterstand hebben. Het is een landelijke regeling waar met name de peuterspeelzalen enorm van profiteren.

In het kader van het VVE project wordt er gewerkt met  Piramide, een educatieve methode met veel aandacht voor o.a. de taalontwikkeling.

Franekeradeel is één van de gemeenten welke extra subsidie ontvangt voor de uitvoering van VVE activiteiten op de peuterspeelzalen.

Taalbeleid

Friesland is een tweetalige provincie; het Fries en het Nederlands worden beide volop gebruikt. Voor de inwoners van Friesland  is het handig dat men beide talen goed kan verstaan. Kinderen die met twee talen opgroeien zijn flexibeler in de omgang met andere talen. Zij hebben dan al de ervaring dat bijv. een wiel ook tsjil genoemd kan worden: de kinderen zullen later bij het aanleren van andere talen zoals bijv. Engels, Frans of Duits hier hun voordeel van hebben.

Peuters die het Fries als moedertaal gebruiken worden al heel natuurlijk tweetalig opgevoed, u kunt denken aan de kinderprogramma’s op de tv en het taalgebruik in de winkels, op straat en in de stad. Het is goed om in de periode dat de peuter zijn/haar taal ontwikkelt de moeder taal te ondersteunen en te versterken.

Voor de Nederlandstalige peuters is het goed dat ze het Fries spelenderwijs leren te verstaan. Door (consequent) Fries te praten, ook tegen de Nederlandstalige kinderen leren ze dat. De leidsters ( en vrijwilligsters en stagiaires) praten zoveel mogelijk Fries.

De meeste informatie gaat in het Fries en op papier vullen we het in het Nederlands aan. Verhaaltjes, liedjes, spelletjes etc. worden in het Fries aangeboden. De ouders en de peuters kunnen hun eigen taal spreken.

Ons doel is om peuters kennis te laten maken met de Friese taal en/ of de Friese taal te verrijken.


Ziek

Bij koorts,diaree, oogontsteking e.d. raden wij u aan uw kind thuis te houden. Dit in het belang van uw eigen kind, maar ook van de overige kinderen op de peuterzaal.

Wilt u het aan ons doorgeven wanneer uw kind om wat voor reden dan ook niet kan komen?

Als er binnen uw gezin een besmettelijke ziekte heerst verzoeken wij u dit bij de leidster te melden.

Wanneer uw kind tijdens het bezoeken van de peuterspeelzaal medicijnen moet innemen dan dient u bij de leidster een formulier invullen over het gebruik van het geneesmiddel.


Van peuter naar kleuter

Bij het stimuleren van een goede, evenwichtige ontwikkeling van peuters gaat het om het kweken van zelfvertrouwen, het uitdagen van de natuurlijke nieuwsgierigheid en het prikkelen van hun ondernemingslust. Dit ontwikkelen kinderen door hun spel en een rijke speelomgeving. Door het spelaanbod en de contacten met leeftijdsgenootjes, levert de peuterspeelzaal een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Kinderen ontwikkelen zich continue en in een doorgaande lijn. Alle basisscholen, peuterspeelzalen en het consultatiebureau in de gemeente Waadhoeke zijn ervan overtuigd dat het een goede zaak is wanneer zij gezamenlijk voor die doorgaande lijn zorgdragen.

Een instrument om de ontwikkeling van het jonge kind doorgaand te volgen, is het gebruik van een overdrachtsformulier peuterspeelzaal / basisschool.

Gelukkig verloopt de ontwikkeling bij het grootste deel van de kinderen probleemloos. Voor een klein deel van de kinderen geldt dat helaas niet en juist voor hen is het belangrijk dat ze tijdig de gewenste ondersteuning krijgen.

Eveneens is het voor een goede start op de basisschool wenselijk dat de leerkracht op de hoogte is van de eventuele extra aandacht die het kind op de peuterspeelzaal kreeg en / of wat de leidster opviel in de sociaal emotionele ontwikkeling, het speel / werkgedrag, de spraak / taalontwikkeling, de zelfredzaamheid en motorische vaardigheden.

Een overdrachtsformulier kan daarbij een hulpmiddel zijn.

Om een overdrachtsformulier in te kunnen vullen moet de leidster een goed beeld hebben van de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt o.a. door de dagelijkse observaties en iedere leidster doet dit als vanzelf: ze ziet hoe een kind zich ontwikkelt en hoe het zich gedraagt in vergelijking met andere kinderen.

Om haar eigen oordeel te toetsen en / of te bevestigen, kan de leidster een observatiemethode gebruiken. Op peuterspeelzaal it Kikkertfiskje wordt daarvoor de observatiemethode van Piramide gebruikt. Ook kan de leidster gebruikmaken van het toetssysteem van Piramide.

Alle peuters van drie jaar en ouder worden minstens éénmaal per jaar geobserveerd met behulp van deze observatiemethode.

Overige praktische zaken

Kleding
Als uw kind nog niet zindelijk is, is dat voor ons geen probleem. Geeft u in dat geval schone luiers en reservekleding mee. Ook voor peuters die wel zindelijk zijn is het raadzaam reservekleding mee te geven.

Zoekraken van spullen
Op het Kikkertfiskje is voldoende leuk en veilig speelgoed aanwezig. Daarom hoeft uw kind geen eigen speelgoed mee te brengen. We adviseren zelfs om dat niet te doen omdat meegebracht speelgoed soms zoekraakt of beschadigd. De peuterspeelzaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of zoekraken van speelgoed en kleding.

Luizenzakken
Zo nu en dan zijn er in het schoolgebouw wel eens enkele luizen. Die hebben we natuurlijk liever niet. Daarom gebruiken we op het  “Kikkertfiskje” de luizentassen. U kunt zo’n luizentas van ons lenen. Het is de bedoeling dat u de luizentas thuis bewaart, als uw kind van de peuterspeelzaal af gaat graag de (schone) tas weer inleveren.

Foto's
Wij hebben op de peuterspeelzaal een digitale camera. Soms zijn er zulke leuke momenten dat we die vast leggen met de camera. Heeft u bezwaar als uw kind op de foto komt, wilt u dat dan aan de leidster doorgeven of op het intakeformulier noteren.

Feesten en uitstapjes
In de speelzaal wordt ook aandacht besteed aan traditionele feesten: Kerst, Pasen en Sinterklaas. De speelzaal probeert dit ieder jaar weer te doen op een manier die de kinderen aanspreekt: kaarsjes aan en de kerstboom versieren, paaseitjes/ haasjes, verhaaltjes en liedjes over Sinterklaas en werkjes maken, schoentje zetten. De ouders maken zelf een sinterklaascadeautje voor hun kind. Sint komt niet op  bezoek.

Op de verjaardag van de peuter is het natuurlijk feest en wordt er een feesthoed gemaakt. Aan het eind van de morgen (tijdstip in overleg met de ouders) mag de jarige trakteren. (De traktatie graag in overleg met de leidster, dit in verband met eventuele voedselintoleranties).De groep gaat dan zingen voor de jarige peuter, meestal in aanwezigheid van vader/ moeder.

Aan het einde van het schooljaar gaan we nog een klein schoolreisje maken. Het is de bedoeling dat één van de ouders of een verzorger met de reisjes meegaat.

Snoep
Geef liever geen snoep mee. Alleen op bijzondere dagen wordt er 'gesnoept' en dit gebeurt dan altijd gezamenlijk zodat niemand zich buitengesloten voelt.

Verzekering
De peuterspeelzaal is een veilige speelplek maar desondanks hebben we toch voor alle peuters een ongevallen - en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Oudercontacten
Een goed contact tussen ouders / verzorgers en de leidster is in het belang van het kind. We vinden het daarom belangrijk dat u de leidster informeert als er bijzonderheden zijn die het gedrag van uw kind kunnen beïnvloeden of wanneer iets speciale aandacht vraagt. U stelt de leidster daarmee in de gelegenheid begripvol te reageren.

Parkeren
Hieronder is een plattegrond weergegeven van de parkeermogelijkheden rondom OBS De Steven. Bij binnenkomst van het gebouw vindt u ons aan de rechterkant.