$image->title
 
Inskriuwe/kontakt

Op it momint dat in pjut 1,5 jier is, kin hy/sy ynskreaun wurde fia: www.kinderopvangfriesland.nl/peuteropvang/inschrijven Pjutteboartersplak it Kikkertfiskje falt ûnder ferantwurding fan stichting Kinderopvang Friesland.

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei:


Stichting Kinderopvang Friesland
Vijverstraat 17
8801 TT Franeker

(T) 0517 38 06 80

(F) 0517-38 06 88


Of stjoer in berjocht oan:

info@kinderopvangfriesland.nl